ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุวพรรณ สวนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ 
2นางนิตยา เฟยลุงโรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ 
3นางกาญจนา ประกอบกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ 
4นางนงนุช สร้อยกล่ำโรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ 
5นายสนอง ก้อนสมบัติโรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ 
6นายเฉลิมเกียรติ รัตนภาคโรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ 
7นายสิริภพ สมรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ