ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายพิสิษฐ์ สวนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ 
2นางเยาวนาต ท้าวเชียงโรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ 
3นางศศิวิมล คำวังจันทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ 
4นางพัทธ์ธีรา เหลืองวัฒนะโชติโรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ 
5นายพงศ์ภีระ เหลืองวัฒนะโชติโรงเรียนสตรีศรีน่านเกษียณอายุ